V Krmelíně bylo započato se stavbou nového kostela v roce 1895. Následkem velkého požáru však musela být stavba přechodně přerušena. Kostel byl dostavěn až v roce 1900, kdy byl 1. července ke cti patronů svatých Jana a Pavla ostravským děkanem P. Špičkou slavnostně posvěcen. Ze staré krmelínské kapličky byl do nové kaple přenesen obraz sv. Jana a Pavla a malý zvonek ze zvonoviny. Za druhé světové války byl tento kostel v den osvobození Krmelína 2. května 1945 14 granátovými zásahy skoro zničen, protože Němci vybudovali u kaple obrannou linii a stříleli i z kůru, a proto ruská armáda zahájila ostrou palbu proti nim a kaple byla těžce poškozena. Severní strana lodi i věž hrozily zřícením. Po válce se rozhodlo, že se nejprve opraví zdivo, které hrozí zřícením a následně se kostel prodlouží o 4 m, přistaví se presbytář, postaví se schodiště v jedné přístavbě a skladiště v druhé, také sakristie. V průběhu prací došlo ke zvýšení věže o 4 m a vybudování malé vížky nad presbytářem pro malý zvonek. Obětavostí krmelínských farníků byl opraven a v neděli 17. listopadu 1946 znovu včetně zvonů posvěcen. V roce 1972 byl kostel zvenčí nově omítnut, a na konci sedmdesátých let bylo započato s úpravou interiéru ve smyslu pokoncilní úpravy. Byly odstraněny oltáře, lavice, které byly zničeny červotočem. Také byla realizována nová elektromontáž po celém kostele, položena nová podlaha, z části mramorová, z části keramická, zhotoven ambon a sedadla. Na kůru bylo provedeno nové zábradlí. Do kostela bylo zavedeno elektrické vytápění. Na čelní stěně vytvořena mozaika sv. Jana a Pavla v nadživotní velikosti. Na začátku třetího tisíciletí bylo provedeno statické zajištění stavby kostela, narušené vnějšími vlivy. V posledních letech probíhají opravy střešního pláště kostely a věže.

Kostel sv. Jana a Pavla je jednolodní podélná stavba se sedlovou střechou s hranolovu věží s jehlancovou střechou v ose průčelí stavby. Kostel je ukončen tříbokým presbytářem, nad kterým je umístěn polygonální sanktusník dřevěné konstrukce s oplechováním. Hlavní vstup do kostela je v ose stavby pod věží. Interiér je jednoduše a účelně zařízen. Na východní straně je vyvýšená dřevěná kruchta se vstupem ze schodiště, vyvedeném do průčelí kostela. Interiér je prosvětlen třemi okny s půlkruhovým zakončením ze severu, dvěmi z jihu a dvěmi okny, prolomenými do presbytáře. Loď kostela je zaklenuta valenou dřevěnou klenbou, opatřenou štukovou omítkou. Presbytář s vyvýšenými stupni a bílou mramorovou dlažbou je vybaven obětním stolem, ambonem a svatostánkem v podélné ose kostela, za kterým na čelní stěně presbytáře je vyvedena obdélná dvoubarevná mozaika, znázorňující sv. Jana a Pavla. Z jižní strany přiléhá k presbytáři dvoupatrová sakristie.


Literatura a prameny: : Alois Šperlín, Alois Domčík.: Kronika Krmelínského kostela

Karel Hořínek ,Kronika obce Krmelín

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Ostravě - Staré Bělé 1801-2001, Sborník k 200. výročí posvěcení, Stará Bělá 2001

Kostel sv. Jana a Pavla

Interiér kostela sv. Jana a Pavla

Historické fotografie 1945 - 1972

FILIÁLNÍ KOSTEL sv. JANA A PAVLA

Místo:

Krmelín

Rok vysvěcení:

L.P.1900

Patroni:

sv. Jan, sv. Pavel

Pravidelná mše sv.:

neděle, 8:45 hod.

Pouť:

nejbližší neděle při 26. červnu

Krmáš:

třetí neděle v říjnu

© Copyright 2019 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá