Období let 1992 - 2001


K 15. září 1992 došlo z rozhodnutí otce biskupa k výměně duchovních správců mezi farnostmi Stará Bělá a Frenštát p. R.. Otec Petr Dokládal odešel tedy do Frenštátu a ve Staré Bělé přivítali farníci nového duchovního správce P. Pavla Kupku.

 Rok 1993 byl pro farníky významný tím, že probíhaly celostátní oslavy 600. výročí mučednické smrti patrona farního kostela sv. Jana Nepomuckého. V rámci těchto oslav v den výročí mučednické smrti se uskutečnila ve Staré Bělé pouť ostravského děkanátu ke sv. Janu Nepomuckému.


Rok 1994 byl vyhlášen katolickou církví společně s OSN Rokem rodiny. Z tohoto důvodu se 22. září konalo v Paláci kultury a sportu ve Vítkovicích společné setkání rodin z celé olomoucké arcidiecéze. Této slavnosti organizačně zajišťované Charitou Ostrava se zúčastnilo 11.000 návštěvníků. Během slavnostní bohoslužby, kterou  spolu s mnoha kněžími sloužil olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner, obnovily přítomné manželské páry své manželské sliby. V hojném počtu se této slavnosti zúčastnili i farníci starobělští se svým duchovním otcem P. Pavlem Kupkou.

V roce 1995 probíhal duchovní život farníků starobělských ve znamení druhé návštěvy svatého Otce Jana Pavla II. v naší vlasti. Tato návštěva hlavy katolické církve v naší zemi se uskutečnila ve dnech 20. a 21. května 1995. Naši farníci se setkali se sv. Otcem 21. května při slavnosti svatořečení bl. Jana Sarkandra a bl. Zdislavy z Lemberka, která se konala  na letišti v Olomouci-Neředíně. K dalšímu setkání mladých katolíků s papežem došlo ještě téhož dne v podvečerních hodinách na Svatém Kopečku u Olomouce. Ze starobělské farnosti byly na tato setkání vypraveny tři plně obsazené autobusy věřících. Řada dalších sledovala tuto výjimečnou událost z obrazovek svých televizorů. Návštěva papeže byla velkým povzbuzením a přispěla k větší náboženské aktivitě duchovních i laiků v celé republice. V tomto roce byla provedena náročná oprava střechy farní budovy.


V životě starobělské farnosti nebyl ani rok 1996 bez velkých událostí. Patří k nim udělování svátosti biřmování. Právě této události byli farníci svědky dne 21. dubna, kdy tuto svátost přijalo ve farním kostele z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 41 biřmovanců.  K události (která se dotýká i starobělské farnosti), která se nikdy nebude opakovat, došlo 30. května, kdy byla z Olomoucké arcidiecéze vyčleněna a nově zřízena Ostravsko-opavská diecéze. Prvním biskupem této nové diecéze jmenoval svatý Otec Jan Pavel II. dosavadního pražského světícího biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, který byl uveden do funkce apoštolským nunciem arcibiskupem G. Coppou 31. srpna 1996 v ostravském chrámu Božského Spasitele. Současně s uvedením nového biskupa do funkce byl tento chrám povýšen na katedrálu.  Této slavnosti byli přítomní všichni biskupové z celé naší vlasti v čele s primasem českým Miloslavem kardinálem Vlkem a arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, několik biskupů ze zahraničí (mezi nimi kardinál Meisner z Kolína nad Rýnem, kardinál Glubinowicz z Vroclavi, kardinál Schönborn z Vídně), velké množství kněží, věřících i představitelů veřejné správy. Na složitém organizačním zajištění této velké události se podíleli i někteří starobělští farníci.


K mnoha povinnostem správy starobělské farnosti přibyla po roce 1989 povinnost spojená se správou Katolického lidového domu, který byl po dřívějším zestátnění vrácen farnosti (o tom na jiném místě). S důkladnějšími opravami, rekonstrukcí a nástavbou objektu bylo započato až v roce 1996 po získání finančních prostředků prodejem farního pozemku p.č. 3602/2 o výměře 7004m2.


V roce 1997 byla zakončena desetiletá duchovní obnova národa, která byla vyhlášena kardinálem Tomáškem v roce 1987. Obnova se konala k výročí milénia smrti sv. Vojtěcha. K této události do naší vlasti potřetí přijel sv. Otec Jan Pavel II. Mnozí farníci ze staré Bělé odjeli do Prahy, kde na Letenské plání sv. Otec sloužil mši svatou. Den před tím bylo v Hradci Králové setkání mládeže se sv. Otcem. I tohoto setkání se zúčastnilo množství mladých lidí z farnosti.

K oslavám 725. výročí trvání Staré Bělé v roce 1997 se farníci připojili zejména při slavnostních bohoslužbách o pouti a slavnosti výročí posvěcení kostela. V modlitbách bylo při nich vzpomenuto na naše zemřelé předky a vyprošována další Boží ochrana pro všechny obyvatelé obce do dalších let. Jako příspěvek k oslavám bylo z prostředků Městského obvodu Stará Bělá realizováno osvětlení průčelí farního kostela.  Při bohoslužbách 20. července bylo vzpomenuto všech obětí ničivé povodně, která postihla naši zem začátkem července. Svou účast postiženým vyjádřili věřící i peněžní sbírkou, která vynesla ve farním kostele 94.830Kč, ve filiálních kostelech dalších 37.310Kč.

Radostné události se farnost dočkala dne 29. června 1997, kdy po dlouhých 50ti letech zde byla sloužena primiční mše svatá starobělským rodákem novoknězem P. Ing. Mgr. Jiřím Urbánkem, který byl den před tím vysvěcen v katedrále Božského Spasitele otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Primiční mše svatá byla sloužena za velké účasti kněží a věřících. Události tohoto roku byla i oslava 50ti let kněžství  P.Rudolfa Adámka, posledního kněze-rodáka, který byl vysvěcen před nástupem totality. Slavnou děkovnou mši sloužil P. Adámek spolu s P. Urbánkem v den výročí své primice v neděli 13. července 1997.


V roce 1998 došlo v životě starobělského farního společenství opět k jedné výjimečné události, kterou byla primiční slavnost starobělského rodáka P. JUDr. Pavla Forgače. Po loňské primici P. Ing. Jiřího Urbánka byli mnozí farníci opět svědky slavnosti, na kterou čekají v mnoha farnostech celá léta. Na jeho svěcení do Vídně byl z farnosti vypraven autobus, někteří přijeli i auty. Kněžské svěcení přijal v katedrále sv. Štěpána z rukou vídeňského arcibiskupa kardinála Schönborna dne 29. června 1998. Primiční mše sv. (sloužena latinsky, česky a německy) pak byla ve farním kostele dne 4. července 1998 za přítomnosti mnoha kněží a účastí velkého počtu věřících, řady významných osobností z církevních kruhů i představitelů veřejné správy. Byli mezi nimi i zahraniční hosté a zástupci jiných církví. Kázání pronesl známý teolog P. Tomáš Špidlík (později kardinál) z Říma. Při pohoštění v Katolickém domě v radostné atmosféře každý z přítomných měl možnost se pozdravit i pohovořit s řadou významných  hostů.

V průběhu tohoto roku byla realizována finančně náročná úprava prostranství před vchodem do farního kostela. V roce 1998 došlo k pokusu o vyloupení kapličky sv. Jana Nepomuckého pod hřbitovem


Slavnostněji než jiná léta proběhla v roce 1999 oslava svátku sv. Jana Nepomuckého – starobělská pouť. Pozvání k návštěvě přijal sídelní biskup Ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz Opraem. Za velké účast věřících sloužil obě poutní mše svaté. Ve svých promluvách vyzvedl osobnost sv. Jana, zvláště pak jeho statečnost ve víře a přínos k upevnění náboženského života v našich zemích.

V tomto roce byla také obnovena předválečná tradice pěších poutí k P. Marii Frýdecké. Se svým panem farářem se na třicet farníků pěšky vydalo na pouť do Frýdku, kde byla sloužena mše svatá, na kterou mnozí další přijeli auty. Poutníci, kteří vycházeli od farního kostela s určitou obavou, byli nakonec překvapeni, s jakou lehkostí a nadšením do Frýdku dorazili.

V rámci udržovacích prací bylo během roku provedeno vydláždění přístupového chodníku k sakristii kostela a ve farní budově došlo k opravě oken.


Na zcela ojedinělé akci, kterou zajišťovala Ostravsko-opavské diecéze, se koncem roku podíleli i někteří starobělstí farníci. Šlo o pomoc při zajišťování výzdoby vánočních stromů pro Vatikán. Účast spočívala v tom, že na podkladě výzvy biskupství dodali červené stužky se jménem dárce a odkazem na jím zvolený verš z Bible. Šest tisíc stuh, které se sešly, zdobilo jednotlivé vánoční stromky. Předání velkého vánočního stromu z Beskyd (daru České republiky) svatému Otci Janu Pavlu II., který stál o Vánocích roku 1999 na Svatopetrském náměstí, se s Otcem biskupem Františkem Václavem Lobkoviczem  v Římě zúčastnilo několik starobělských studentů Biskupského gymnázia v Ostravě.

Ve Svatém roce 2000, který svatý Otec vyhlásil rokem Velkého jubilea, každý z věřících farníků měl možnost se podílet na milostech, které plynuly z tohoto Svatého roku. Byly pořádány tzv. jubilejní dny farnosti. Dále pak věřící mohli při návštěvách biskupské katedrály, chrámu P. Marie ve Frýdku i na jiných stanovených místech získávat za určených podmínek odpustky Milostivého léta. Mnozí farníci se zúčastnili spolu se svým biskupem také zahájení a ukončení Svatého roku v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.    

I v tomto roce byly určité práce na farním majetku. Provedena byla renovace kostelních dveří, ve farní budově natřena okna a byl vydlážděn prostor před sochou Božského Srdce Páně. Koncem roku probíhaly přípravy na důstojnou oslavu výročí 200 let od posvěcení farního kostela, který připadl na rok 2001.


Text, zahrnující období let 2001 - 2007 se v současné době zpracovává a bude v nejbližší době doplněn.


Literatura a prameny: Ing. Alois Olšovský, Kronika farnosti Stará Bělá

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Ostravě - Staré Bělé 1801-2001, Sborník k 200. výročí posvěcení, Stará Bělá 2001


NAHORU

© Copyright 2019 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá