Březen 2020

AKTUALIZOVÁNO:28.3.2020

Stará Bělá

Krmelín

Proskovice

1.3.

Ne

15:00 Křížová cesta v Bělském lese

2.3.

Po

20:00-21:00 Nikodémova noc
11.3.-

15.3.

Duchovní obnova s misionáři

15.3.

Ne

15:00 Křížová cesta v přírodě

16.3.

Po

20:00-21:00 Nikodémova noc
19.3.

Čt

SLAVNOST SV. JOSEFA

6:55

Mše sv.
16:45 Mše sv.
18:00 Mše sv.

25.3.

St

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
18:00 Mše sv.
18:00 Mše sv.
19:00 Adorace za úctu k počatému životu
29.3.

Ne

15:00

Poutní křížová cesta - Hať

Kontakt


. Římskokatolická farnost Stará Bělá

. Blanická 134/130, 72400,

. Ostrava-Stará Bělá

Tel. spojení: +420 731 604 390

.
..email:
. Bankovní spojení: 111729531/0300

.
.

28.3.2020

SLOVO PANA FARÁŘE II.

Milí farníci,


Uběhl další týden nouzového stavu, a tak vás alespoň tímto způsobem chci pozdravit i s otcem Petrem.

Opět děkuji všem za poskytnuté roušky. Snažíme se je dávat těm, kdo jich mají málo, snad už není nikdo, kdo by neměl ani jednu nebo dvě.

Zároveň nabízím do rodin Bohoslužbu slova, jak byla popsána v Katolickém týdeníku ZDE.


Jak to bude ve Svatém týdnu (od Květné neděle až po neděli Zmrtvýchvstání ) ještě uvidíme.

Prozatím sledujte jak jen je to možné přenosy bohoslužeb v médiích. Kromě už známých se přidává i česká televize:

Čt - 24. 4. Květná neděle 10.00 hod

9.4. Zelený čtvrtek 17.30 hod

10.4. Velký pátek – nekatol. bohoslužba 10.00 hpd.

11.4. Bílá sobota 20.30 hod.

Nezapomeňte ani na týden modliteb za mládež. Začíná v neděli 29.4.


Zvláště v těchto postních dnech se modleme kromě jiného pobožnost Křížové cesty. Tam přece jen méně hrozí roztržitost.

Spojme se také v neděli v 15.00 hod při pobožnosti Křížové cesty tak, jak navrhuje pan Forgač. Stále platí, že můžete během dne přicházet v rodinách nebo jednotlivě ke svátostem ( sv. smíření, sv. nemocných, sv. přijímání ).

Mysleme na sebe v modlitbách a prosme i za ty, kdo epidemii zdolávají v prvních řadách i za všechny oběti.


Zvláště se modleme, a věřím, že se i modlíme, za naše starší a nemocné farníky. I když jste nám teď poněkud vzdálení tělesně, každý den jste zahrnování do modliteb při mši svaté. Vydržte ve spojení s Bohem, od kterého nás nemůže ani epidemie odloučit. Jste stále v jeho lásce.


o. Bohuslav


Podklady pro slavení ndělní bohoslužby 5. neděle postní v rodině od pomocného biskupa Mons. Martina Davida ZDE.


MŠE SVATÉ ONLINE NA INTERNETU V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH ZDE.

24.3.2020

NÁHRADNÍ POUTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA FARNOSTI

Vážení farníci,

devět let jsme se vždy v pátou neděli postní setkávali na farních výjezdních křížových cestách. A byly to opravdu celofarní akce, na kterých jsme se scházeli ve velkém počtu ze všech čtyř vesnic naší farnosti. Nelze zapomenout na první křížovou cestu s otcem Antonínem v Píšti, pak s o. Janem v Hradci u Opavy, v Horní Lomné, na Uhlířském vrchu u Bruntálu, s o. Bohuslavem na Cvilíně, v konkatedrále v Opavě, v Rudě u Rýmařova, v kostele Odrách a v loňském roce opět s o. Janem v Bílovci. A jistě mi dáte za pravdu, že loňský velký zástup modlících se farníků nešlo vůbec přehlédnout. Letos jsme měli naplánovanou křížovou cestu v Hati spojenou s uctěním relikvie nově blahoslaveného P. Richarda Henkese. Ze známých důvodů tuto avizovanou pobožnost uskutečnit nemůžeme. Když jsem o této připravované akci psal do našich Listů nepomuckých, opomněl jsem napsat, že se uskuteční dá-li Pán Bůh…


Domnívám se, že by nebylo dobré tuto tradici přerušit. A tak navrhuji, abychom se tuto neděli v 15 hodin spojili na dálku při soukromé křížové cestě, a to na své zahradě, na svém dvorku, nemocní ve svém domě. Při pobožnosti krátké či dlouhé nebo třeba jen při malém soustředění. S improvizovanými obrazy nebo jen s prostým křížem. To je věc, kterou při současném omezení udělat můžeme.


Využívejme všeho, co v této době můžeme – sledování přímých přenosů bohoslužeb, čtení vhodných náboženských knih, modlení soukromého či pomocí internetu. A k tomu se nám nabízí i tato netradiční křížová cesta s propojením na celou farnost.


S vědomím o. Bohuslava Marek Forgač.

23.3.2020

SLOVO PANA FARÁŘE

Mílí farníci,

Děkuji Vám za všechny ušité roušky, které jste donesli na faru. Podařilo se je všechny rozdat potřebným např. do obchodu a také jinému knězi, který roušky neměl.

Zároveň bych Vás chtěl poprosit, pokud ještě někdo šije roušky a má nějaký přebytek, aby to opět daroval prostřednictvím fary těm, kteří mají nedostatek. Za pomoc děkuji.


Pro povzbuzení posílám článeček o sv. Koroně.

Svatá Korona

V těchto dnech bystrému oku jednoho farníka neuniklo, že kdysi žila žena jménem Korona, která byla prohlášená za svatou.

Skutečná sv. Korona žila pravděpodobně na přelomu 3 a 4 století a za císaře Diokleciána byla pro víru popravena drastickým způsobem. Její tělo bylo roztrženo dvěma ohnutými palmami, mezi něž byla přivázaná, a pak byly palmy uvolněné. To vše proto, že odmítla obětovat pohanským modlám. Řekla: „Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla zbavena své koruny?“

Ve 14. stol. císař Karel IV. nechal umístit relikvii – ostatky sv. Korony do chrámu sv. Víta v Praze.

Z tohoto století pocházejí důkazy o uctívání této světice v Bavorsku, v Čechách, Dolním Rakousku atd. Tam, i v dalších oblastech světa, je sv. Korona uctívána jako patronka proti epidemiím, nepříznivému počasí a je také symbolem vytrvalosti ve víře.

A teď bonbónek: Při svěcení našeho farního kostela 14.6.1801 byly do hlavního oltáře vloženy ostatky sv. Urbana, sv. Vitališe a sv. Korony.

Proto prosme i my: „ sv. Korono, patronko proti epidemiím, chraň nás svou přímluvou v době epidemie koronavíru a zároveň posiluj naši víru, aby v utrpení nezeslábla, ale byla schopna druhé těšit a jim pomáhat.“


Blíží se Velikonoce, a i když je budeme prožívat netradičně, je třeba k nim přistupovat s očištěným srdcem.

Protože nemůžeme pozvat cizího kněze k udělování sv. smíření, využijte těchto dnů před Velikonocemi k přijetí sv. smíření s místními kněžími. Zároveň je možné také přijmout svátost nemocných.

Pokud jdete někdy kolem kostela, ve kterém je otevřená předsíň, můžete si tam vzít brožurku s modlitbami pro tuto dobu a také program bohoslužeb v mediích.

Stále na sebe vzájemně mysleme zvlášť při modlitbě růžence, Korunky k Božímu milosrdenství atd.


o. Bohuslav

20.3.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí farníci,


věříme, že všichni sledujete podle svých možností bohoslužby přenášené přes média. Pokud máte touhu také přijmout svátosti ( svaté přijímání, svátost smíření a svátost nemocných), můžete přicházet jednotlivě, nejlépe po telefonní domluvě:

o. Bohuslav: tel: 731 625 636,

o.Petr: tel.:731 534 038

anebo přímo zazvonit na faru.

Rouška na obličeji je nutná.


Stále platí, že každý den je sloužená mše svatá za farníky a druhá mše svatá za všechny, kdo jsou zapojeni do boje proti této epidemii a za samotné nemocné.


Všechny mše svaté pro veřejnost ve farním kostele i ve filiálních se až do odvolání ruší! Vztahuje se to i na všechny ostatní akce jako křížové cesty, růžence a podobně.


Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Další informace, instrukce a doporučení na oficiálních stránkách české biskupské konference cirkev,cz


Nabídka mší svatých, přenášených televizí, rádiem nebo online přenosem


Slovo otce biskupa Františka Lobkowicze k k současné situaci v nouzovém stavu.


Text a výzva p. Marka Orko Váchy.


Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020


MŠE SVATÉ ONLINE NA INTERNETU V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH ZDE


Obnova lidových misií v naší farnosti se vzhledem k současné situaci nekoná.

29.2.2020

LISTY NEPOMUCKÉ

Březnové číslo farního zpravodaje naleznete ve formátu pdf zde.

23.2.2020

POSTNÍ KAPKY

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce."Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou
"osvěžit" tvůj život.

- Evangelium a zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka

- Liturgická modlitba pro daný den

- Biblický citát s inspirativní myšlenkou

- O svátosti smíření

- Otázky ke zpytování svědomí

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na
www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

14.2.2020

NOVÁ FOTOGALERIE

Fotogalerie z pobožnosti k Panně Marii Lurdské, konané v neděli 9. února u kapličky v Bělském lese.

14.2.2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Drazí farníci, dovolte mi, abych Vám jménem Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra, které společně organizují sbírku v naší farnosti, poděkoval za Vaši finanční i jinou podporu Tříkrálové sbírky 2020. Vaše dary budou opět použity především na pomoc potřebným na území města Ostravy a přilehlých obcí. Konkrétně budou dary použity na rozvoj a vybavení chráněných dílen, kde nacházejí pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněné osoby. Dále budou finanční prostředky použity na podporu mobilního hospice, zkvalitnění technického zázemí v Hospici sv. Lukáše, rekonstrukce charitního domu a další projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. V celé Ostravě a přilehlých obcích se do pokladniček vybrala částka 2 502 547 Kč (v roce 2019 to bylo 2 230 753 ) z toho v naší farnosti 327 158 Kč.

Konkrétně se vybralo:

- ve Staré Bělé       144 458 Kč      (v roce 2019 139 547 Kč)

 - v  Nové Bělé        74 562  Kč       (v roce 2019 67 629 Kč)

 - v Proskovicích     33 743  Kč       (v roce 2019  37 253 Kč)

 - v Krmelíně           74 395  Kč       (v roce 2019 69 651 Kč)

---------------------------------------------------------------------------------

   Celkem           327 158 Kč       (v roce 2019   314 080 Kč)

 Za vykoledování těchto úžasných čísel patří velké díky také těm, kteří se aktivně podíleli na hladké organizaci sbírky v naší farnosti, věřte, že bez Vás by Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Zvláštní poděkování pak patří organizátorům v jednotlivých vesnicích naší farnosti. Jmenovitě Kájovi Stuchlému ve Staré Bělé, Petře Šeděnkové v Nové Bělé, Markétě Nováčkové v Proskovicích a Lence Staňkové v Krmelíně.

Zdeněk Staněk

ffotogalerie z koledování pod obrázkem vlevo.

12.1.2020

FOTOGALERIE

Dne 3. 1. 2020 proběhlo v kostele svatého Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé požehnání tříkrálovým koledníkům. Místní Otec Bohuslav Novák měl celou mši svatou vedenou v duchu tří králům. Mše svaté se zúčastnili malí i velcí koledníci z celé farnosti. Někteří z nich přišli i v tříkrálových kostýmech. Na závěr mše svaté dostali všichni koledníci tří králové požehnání a Otec Bohuslav všem rozdával posvěcenou křídu, kterou budou psát nad dveře vchodu do domů při Tříkrálové koledě.

4.1.2020

FOTOGALERIE

Fotogalerie z průběhu Štědrého dne v a kolem kostela sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé.

25.12.2019

ZÁZNAM PŮLNOČNÍ MŠE SV. ZE STARÉ BĚLÉ

Záznam půlnoční mše svaté z Štědrého dne naleznete na stránkách České televize zde.

KATECHEZE 7x O LITURGII

Nabídka katecheze, která vysvětluje obsahy modliteb, smysl gest a znamení, vychovává k aktivní účasti, k rozjímání a k mlčení.

Jde o setkávání úplně pro všechny bez rozdílu věku. Děti mohou využívat hernu.

V zimním čase, na faře ve Staré Bělé s o. Petrem Eliášem.

Více informaci a termíny ve formátu pdf zde.

© Copyright 2020 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá

[CNW:Counter]